Podmienky využívania služieb

Podmienky využívania služieb serveru Bazario.eu

1. Bazario.eu je webová stránka prevádzkovaná Právnickou osobou HAUPTVOGEL& MARONI, s.r.o. , Martina Rázusa 23/A ďalej len prevádzkovateľ.

2. Stránkyumožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky tovaru, služieb a inéhomajetku súkromných osôb aj podnikateľských osôb, ďalej len užívateľov. Tovar samôže inzerovať len konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farbe, typu. Napríkladautopredajňa nesmie inzerovať svoju činnosť (Predávame autá), ale iba konkrétnuponuku.


Na inzertnom webe Bazario.eu je zakázaná inzercia typu:

 

                chudnutia,

                Multilevela províznych systémov,

                Emailingua iných bezprácnych zárobkov,

                kopírovaniadiskiet,

                firemnejčinnosti,

                opakovanéinzercie toho istého tovaru;

                kópiíalebo napodobenín;

                chiptuningu, powerboxov, diagnostických sád, a pod.,

                dokladyzískané trestnou činnosťou, kópie, falzifikáty,

                výkupu,

                erotickéinzeráty, erotické pomôcky,

                pôžičky,úvery a hypotéky,

                textinzerátov musí dávať zmysel,

                liekov apotravinových doplnkov,

                alkoholu,

                bitcoinov,litecoinov, minerov,

                Mäsa,


Pri vložení ponuky zamestnania alebo brigády sa vyžadujúnasledujúce údaje:

                názov  firmy, IČO,

                požiadavkyna žiadateľa

                predmetpráce

Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" inzerát, budezmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku na zvýraznenieinzerátu. Pokiaľ vložíte dva rovnaké inzeráty, bude ten starší systémomoznačený ako duplicitný a vymaže sa.

3. Služby Bazario.eu sú návštevníkom poskytované zadarmo. 

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny vinzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, akbude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi.

5. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vloženýdo nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, žeužívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazaťinzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam Bazario.eu.

6. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 1 mesiaca. Po tejtolehote bude automaticky vymazaný. Maximálny počet inzerátov pridaných jednýmužívateľom je 30.

7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerátodstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám.

8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim akupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie,zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dátužívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím dosystému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitímregistračných a štatistických údajov.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť  inzerentov služieb Bazazio.eu. Správcanenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi čitretími osobami.

11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré byužívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledkunebo v súvislosti s využívaním služieb Bazario.eu. Nezodpovedá za škody, ktoréby užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívaniaslužieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou webuBazario.eu.

12. Klient zodpovedá za to, že obsahom inzerátu a / alebo fotografiami čiinými súbormi pripojenými k inzerátu nebudú dotknuté práva tretích osôb.Prevádzkovateľ webu za zásahy do práv tretích osôb zo strany inzerentanezodpovedá.

13. Za obsah Inzerátu zodpovedá inzerent. Inzerent je povinnýpri zadávaní inzerátu dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy.

14. V prípade, že Inzerent pripojí k Inzerátu fotografie, ktorých jeautorom, udeľuje okamihom vloženie inzerátu na server či v rámci mobilnejaplikácie prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitiefotografií, a to na dobu zverejnenie Inzerátu na serveri či v rámci mobilnejaplikácie a ku spôsoby použitia v súlade s určením servera a mobilné aplikáciea v súlade s týmito podmienkami.

15. Inzerent nesmie k inzerátu pripojovať fotografie z inzerátov inýchpredajcov originálne urobených na predávanom tovare.


16. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ichpredchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.

17. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránokvyužívame služby reklamných spoločností tretej strany.

18. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ichzverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.


Spracovanieosobných údajov

1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade snariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzickýchosôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecnénariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochraneosobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedenéhonariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnejspoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšímiprávnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

2. Na účely užívania služby Serveru, Záujemcom, najmä vkladanieInzerátov a sprostredkovanie kontaktu medzi Inzerentom a Záujemcom, jePrevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Inzerenta a Záujemca aleboosobné údaje poskytnuté či zadanej Inzerentom či Záujemcom pri užívaní Servera.

3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože jenevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej Inzerent a Záujemca užívajúslužby Servera ktorej zmluvnou stranou je Inzerent alebo Záujemca, ako subjektosobných údajov.

4. V konkrétnych prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovávať osobnéúdaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmienok, ak je takéto spracovanie nevyhnutné naúčely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy vsúlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.

5. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnejspoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľoviakékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Bazario.eu ponúka.

6. Všetky informácie o vkladaných inzerátoch sú po pol roku odvloženia vymazané.


API

API pre priame napojenie Bazario.eu je možné užívať len sosúhlasom Bazario.eu v opačnom prípade je aplikácia alebo užívatelia užívajúcítakéto aplikácie blokovaní. Za používanie neoficiálne napojených aplikáciínenesie Bazario.eu žiadnu zodpovednosť.